nme.kr

  • 한국어 - 태국어 단어장
불러오는 중 ...

한국어 - 태국어 단어장

원작자 : 최승근 선교사님david2@chol.com
- 선교 목적에 따라 만들어졌기에 성경적 용어가 많이 포함되어 있음
총 11,000단어

숫자

한국어 단어 태국어 단어 발음 한글 표기
1 ๑ หนึ่ง
10 ๑๐ สิบ
100 ๑๐๐ ร้อย 러이
100% 완치하다 ให้หายได้เกือบ100 % 하이하이 래 끄아 능러이 퍼센
1,000 พัน
10,000 หมื่น
100,000 แสน
1,000,000 ล้าน
10,000,000 สิบล้าน
10가지 재앙 ภัยพิบัติสิบอย่าง
10월 ตุลาคม
11 ๑๑ สิบเอ็ด
11월 พฤศจิกายน
12월 ธันวาคม
12제자 สาวกสิบสองคน
12지파 สิบสองเผ่า
15세기 ศตวรรษที่ 15
1년이상 운전경력 ขับรถมานานกว่า 1 ปี
국제운전면허증 ใบอนุญาตขับรถสากล
1등 รางวัลที่หนึ่ง
1등급(호텔 등급) ชั้นหนึ่ง
1바트는 약 33원 1 บาท ประมาณ 33 วอน โดยประมาณ
1시간전에 첵인 เขคอินก่อนเคร ่องออก 1 ชม.
1월 มกราคม
1호선 สาย 1
1호선은 붉은 색 สีแดงสำหรับสาย 1
2 ๒ สอง
20 ๒๐ ยี่สิบ
21 ๒๑ ยี่สิบเอ็ด
21세이상 อายุเกิน 21 ปี
2-3번 해야한다 ทำซ้ำ2-3 ครั้ง
2등 รางวัลที่สอง
2월 กุมภาพันธ์
2호선은 초록색 สีเขียวสำหรับสาย 2
3 ๓ สาม
31 ๓๑ สามสิบเอ็ด
3등 รางวัลที่สาม
3월 มีนาคม
3호선 สาย 3
3호선과 교차해서 달린다 จะวิ่งตรงกันข้ามกับสาย 3
4 ๔ สี่
41 ๔๑ สี่สิบเอ็ด
4월 เมษายน
4호선 สาย 4
5 ๕ ห้า
500만원 5 ล้านวอน
51 ๕๑ ห้าสิบเอ็ด
5월 พฤษภาคม
5호선 สาย 5
6 ๖ หก
60세이상의 연령층 วัยเกิน60 ปี
61 ๖๑ หกสิบเอ็ด
6월 มิถุนายน
6호선 สาย 6
7 ๗ เจ็ด
71 ๗๑ เจ็ดสิบเอ็ด
7월 กรกฎาคม
7층석탑 เจดีย์หินเจ็ดชั้น
7호선 สาย 7
8 ๘ แปด
81 ๘๑ แปดสิบเอ็ด
88올림픽 노선 สายโอลิมปิก 88
8월 สิงหาคม
9 ๙ เก้า 까오
91 ๙๑ เก้าสิบเอ็ด
9월 กันยายน

알파벳

한국어 단어태국어 단어발음 한글 표기
가게ร้าน
갑절, 배 เท่า
값비싼 중국 도자기 เครื่องปั้นดินเผาอันมีค่าจากจีน
แม่น้ำ
강간하다 ปล้นพรหมจารี ปล้นสวาท
강간하다, 강탈하다 (여자를) ฉุดคร่า
강건하게 하다 เป็นที่บำรูง
강단 꽃꽃이 봉사자 ผู้ถวายดอกไม้วันอาทิตย
강도 เป็นโจร
강렬하다 จัด จัดมากๆ
강렬한 (햇빛) แดดจัดมากๆ
강령, 주의, 학설, 교리 ลัทธิ
강론해설 เทศน์
강론하다, 훈시하다 เทศน์
강물물 น้ำท่า
강변지하철역 สถานีรถใต้ดินคังเบียน
강사 ผู้บรรยาย
강압하다 อัด
강원도 คังวอนโด
강을 건너가다 ข้ามแม่น้ำไป
강의 การบรรยาย
강의 두 뚝을 따라서 ตามแนวสองฟากของแม่น้ำ
강의하다 บรรยาย
강제적으로하다 เกณฑ์
강조하다 เน้น
강퍅하다 มีใจแข็งกระด้าง
강하게 เข้มแข็ง
강하게세게밟다 ย่ำ
강한체력, 힘กำลังกาย
강한 แข็ง
강화도 เกาะคังฮวาโด
갖추다 ประดับ
같다 เท่ากัน
같다, 마찬가지이다 เช่นเดียวกัน เช่นกัน
같다, 상당하다 เท่า
같은 (마음으로) พร้อมพรัก
같은 (정도, 평등하다) เสมอกัน
같이, 협력하여 พร้อมใจกัน
같이 เหมือน
สุนัข
개 (계란,알) ฟอง
개 (곡식, 단추) เม็ด
개 (공, 열쇠, 과일) ลูก
개 (별, 달) ดวง
개 (자동차, 우산 등) คัน
개 (접시, 모자) ใบ
개 (책상, 의자) ตัว
개, 견공 หมา
개, 덩어리(돌. 비누, 덩어리, 제품) ก้อน
개구리 กบ
개념, 잔상 จินตภาพ
개미 มด
변하다 เปลี่ยนแปลง
개별적으로 เป็นรายตัว
개선문 ประตูชัย
개선하다 แก้ไข
개선하다 เยียวยา
개선하다, 개정하다 ปรับปรุง
개설하다 ประเมิน
개설하다. 제정하다. 규정하다 ตั้ง ตั้งขึ้น
개성 (개인의) บุคคลิกภาพ
개소(극장, 병원, 영화관) โรง
개시하다, 개점하다 เปิด
개신교 โปรเตสแตนท์
개신교, 신교 ศาสนาคริสต์
개심하다 เปลี่ยนใจ
개에 물렸을 때 어떻게 해야 하는가? ทำอย่างไรเมื่อถูกสุนัขกัด
개에 물리다 ถูกสุนัขกัด
개울 ธาร
개의치 않다(-에) ไม่ไยดีต่อ
개인 신상 명세 ข้อมูลส่วนตัว
개인 บุคคล
개인 묵상 회개 기도 อธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจ
개인의 전용의 ประจำตัว
개인적이어야 한다 ต้องเป็นเรื่องตัวของเรา
개인지도 การเรียนเป็นเดี่ยว
개점 เปิดร้าน
개점하다 เปิด
개정판 증보판 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
개정하다 แก้ไข
개조심 ระวังสุนัข
개조하다 แก้ไข
개종하다 เปลี่ยนศาสนา การกลับใจเสียใหม่
개종하다 (기독교로) เข้ารีต
개천절 วันสถาปนาประเทศ
개학하다 เปิดเทอม
개혁 การเปลี่ยนแปลง
개혁 การเปลี่ยน
개회하다 เปิดประชุม
개회하다 เปิดประตูค้า
객실(기차) ตู้โดยสาร

한국어 단어태국어 단어발음 한글 표기
거담제(가래제거) ยาขับเสมหะ
거대하다 โถง
거대하다 มหึมา
거대한 규모 ขนาดมหึมา
거대한 산 ขุนเขา
거대한 산의 경관 ภาพที่เกี่ยวกับความงดงามแห่งขุนเขายอด
거동, 동작, 표현 ประพฤติ
거동, 동작, 행위, 표현 ประพฤติ
거두는 자 คนเกี่ยว
거두다, 추수하다 เกี่ยวเก็บ
거듭나다 ได้ บังเกิด ใหม่
거듭나다 บังเกิดใหม่
거룩하다, 정결하다, 흠없다 holy, pure บริสุทธิ์
거룩하신 아버지 พระบิดาผู้บริสุทธิ์
거룩히 여김을 받다 เป็นที่เคารพสักการะ
거름 ปุ๋ย
거리 –미터마다 ==원씩 추가된다(택시) จะเพิ่มขึ้น == วอน ในทุก ๆ ระยะ --- เมตร
거리, 가 ถนน
거미 Spider แมงมุม
거미줄 Web ใยแมงมุม
거북선 เรือเต่า
거북이 Turtle เต่า
거산(큰산) ขุนเขา
거세하다, 임신중절하다, 베어내다 ตอน
거수하다 ยกมือ
거스리다 ขัดแย้ง
거실 ห้องนั่งเล่น
거실가구 เฟอร์นิเจอร์สนาม
거울 กระจก
거울, 미러 Mirror กระจก
거위 Goose ห่าน
거의 – 하지 않다, 별로, 그다지 not very ไม่ค่อย
거의 같다 คล้ายๆ
거의 비슷한 คล้าย ๆ กัน
거의 전부 เกือบทั้งหมด
거의 죽게 되었다 จวนจะตายแล้ว
거의 เกือบ
거의 แทบ
거인, 자이언트 Giant ยักษ์ใหญ่
거주하다 อาศัย
거짓 형제 พี่น้องจอมปลอม
거짓말을 하다 ปดโป้
거짓말이 아니다 ไม่มุสาเลย
거짓말쟁이요 ผู้มุสา
거짓의 아비 เป็นพ่อของการมุสา
거하다(함께), 동거하다 to dwell in, draw close to (relationship) God เข้าสนิทอยู่
거행하다(의식을), 식을 하다 ทำ
걱정이 있다 ใจข ่น
걱정하다, 걱정되다, 심려하다 to worry about เป็นห่วง
걱정하다, 염려하다 เป็นห่วง
건강 체조법 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
건강 HELTH สุขภาพ
건강검진 การตรวจสุขภาพร่างกาย
건강관리 การดูแลสุขภาพ
건강에 관한 강의 การบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพ
건강을 돕는 방면으로 ทางด้านเสริมสร้างสุขภาพ
건강을 증진하는 음식물 섭취 การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
건강의 의미 ความหมายของสุขภาพ
건강이 좋다 สุขภาพดี
건강하게 하다 ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
건강하게 하다 เป็นที่บำรูง
건강하다 ดี
건강한 마음 กำลังใจ
건강한 세포 เซลล์ดี
건강함 แข็งแรงสมบูรณ์ดี
건국되다 สถาปนาขึ้น
건기 ฤดูแล้ง
건대추 พุทราแห้ง
건립하다, 설립하다 ประดิษฐาน
건립하다, 세우다, 생기게 하다 ก่อร่าง
건물 ตัวอาคาร building
건물 ตึก อาคาร
건방지다 อวดและเข้างตนเอง
건배하다(–을 축하하여) ดื่มอวยพร---
건선(병명) สะเก็ดเงิน(Psoriasis)
건설중에 있다 อยู่ในระหว่างก่อสร้าง
건설하다 ปลูกสร้าง
건설하다, 닦다(길을) ตัด
건어 ปลาแห้ง
건위제, 위장약 ยาธาตุ
건전지 ถ่านไฟฉาย
건조하다 แห้งแล้ง
건초, 짚 Hay หญ้าแห้ง
건축 สถาปัตยกรรม
건축가 สถาปนิก
건축가의 신기로운 기법(건축술) ความสามารถเชิงสถาปนิกอันมหัศจรรย์
건축되다(—년도에) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. ----
건축자재 อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
건축학 สถาปัตยกรรม
걷다 ดำเนิน
걷다 เดิน
걷어 올리다(커튼 등) ตลบ
걷어 차다(말이 ) ดีด ม้าดีด
걸레 ผ้าขี้ริ้ว
걸림이 되느냐 ?(—이) — ให้ลำบากใจหรือ
걸상, 의자 Chair เก้าอี้
걸어가다 เดินไป
걸인 คนขอทาน
검, 칼 Sword ดาบ
검사하다 ตรวจ
검사한 것 สิ่งที่ตรวจพบ
검은 눈동자를 위로 돌리다 เหลือก
검은 ดำ
검은색 สีดำ
검을 집에 꽃으라 จงเอาดาบใส่ฝักเสีย
검정색 택시 ตัวรถแท็กซี่จะถูกทาสีดำ
검정색 สีดำ
검증하다 พิสูจน์
검증하다, 증명하다 to prove, to verify พิสูจน์
ยุค
겁(불교) ยุค
겁이 많다 ใจเจ็ก
겁이 많다 ใจฝ่อ
겉껍질 เปลือก
겉만 태우는 정도로 굽다 ลน
겉옷 ฉลองพระองค์
게 Crab ปู
게르마늄 เยอร์มาเนี่ยม
게바 เคฟาส
게속해서 치다(종등) ย่ำ
게스트 하우스 เกสต์เฮ้าส์ บ้านพัก
게으르다 เกียจคร้าน
게이 กระเทย
게임을 즐기는 사람, 게이머 เกมเมอร์
게재 การตีพิมพ์
겟세마네 เกทเสมนี

한국어 단어태국어 단어발음 한글표기
겨루다 struggle ยาขับเสมหะ-
겨우 – 뿐 not more than โถง-
겨울 มหึมา-
겨울 ขนาดมหึมา-
겨자 ขุนเขา-
겨자맛 ภาพที่เกี่ยวกับความงดงามแห่งขุนเขายอด-
격동하다 ประพฤติ-
격동하지 말라 ประพฤติ-
격려하다 คนเกี่ยว-
격식에 맞다 เกี่ยวเก็บ-
격언 ได้ บังเกิด ใหม่-
견본 그룹 บังเกิดใหม่-
견본, 본보기, 선례, 모범 บริสุทธิ์-
견인하다 พระบิดาผู้บริสุทธิ์-
견적서 เป็นที่เคารพสักการะ-
견해 ปุ๋ย-
견해 จะเพิ่มขึ้น == วอน ในทุก ๆ ระยะ --- เมตร-
견해 ถนน-
견해, 주장 แมงมุม-
결과를 요약하여 말하자면 ใยแมงมุม-
결국 เรือเต่า-
결례 เต่า-
결론 ขุนเขา-
결막염 ตอน-
결말, 최종 ยกมือ-
결명차 ขัดแย้ง-
결박하다 ห้องนั่งเล่น-
결백하다, 순수하다 เฟอร์นิเจอร์สนาม-
결심하다 กระจก-
결심하다, 뜻을 두다, 뜻을 세우다 to intend to (to set up your heart / mind) กระจก-
결의하였다 ห่าน-
결재자, 심판 ไม่ค่อย-
결재하다 คล้ายๆ-
결점 คล้าย ๆ กัน-
결점, 오점, 하자 stain (in moral sense) เกือบทั้งหมด-
결정 จวนจะตายแล้ว-
결정권자 เกือบ-
결정하다 to decide แทบ-
결코 그럴 수 없느니라 ยักษ์ใหญ่-
결코 그렇수 없느니라 อาศัย-
결핵 พี่น้องจอมปลอม-
결핵 ปดโป้-
결혼식 ไม่มุสาเลย-
결혼식날 ผู้มุสา-
결혼여부 MARITAL STATUS เป็นพ่อของการมุสา-
겸손 เข้าสนิทอยู่-
겸손하다 ทำ-
겸손하다, 겸허하다 to humble onesel ใจข ่น-
겸손한 마음 a gentle, humble heart เป็นห่วง-
겸허하다, 겸손하다 to humble onesel เป็นห่วง-
경감되다 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ-
경감하다, 완화하다 สุขภาพ-
경건생활 การตรวจสุขภาพร่างกาย-
경건의 시간(Q.T) การดูแลสุขภาพ-
경건한 การบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพ-
경고 ทางด้านเสริมสร้างสุขภาพ-
경과, 정황 การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี-
경관이 탁월한 해변 ความหมายของสุขภาพ-
경기장 สุขภาพดี-
경력 EXPERIENCES ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง-
경련 เป็นที่บำรูง-
경련을 일으키다 ดี-
경례 กำลังใจ-
경례하다 เซลล์ดี-
경마경기 แข็งแรงสมบูรณ์ดี-
경마장 สถาปนาขึ้น-
경목(단단한 나무) ฤดูแล้ง-
경범죄 พุทราแห้ง-
경복궁 왕궁 ประดิษฐาน-
경복궁(왕궁) ก่อร่าง-
경복궁역 ตัวอาคาร building-
경복궁의 내부 ตึก อาคาร-
경부고속도로 อวดและเข้างตนเอง-
경비 ดื่มอวยพร----
경상남도 สะเก็ดเงิน(Psoriasis)-
경상도 อยู่ในระหว่างก่อสร้าง-
경상북도 ปลูกสร้าง-
경상북도 ตัด-
경연 출품작 ปลาแห้ง-
경연대회 규칙 ยาธาตุ-
경연에 출품 할 수 있다 (사진 –장을) ถ่านไฟฉาย-
경영자(회사) แห้งแล้ง-
경외 หญ้าแห้ง-
경유 สถาปัตยกรรม-
경유할 수 없다 สถาปนิก-
경의 ความสามารถเชิงสถาปนิกอันมหัศจรรย์-
경의를 표하다 สร้างขึ้นในปี ค.ศ. -----
경의를 표하다 อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน-
경이로운 장면 สถาปัตยกรรม-
경이롭다, 이상하다 ดำเนิน-
경이적인 เดิน-
경쟁 ตลบ-
경쟁하다, 경합하다, 겨루다 contest ดีด ม้าดีด-
경쟁하다, 시합하다 ผ้าขี้ริ้ว-
경적 금지 ให้ลำบากใจหรือ-
경전 เก้าอี้-
경전연구회 เดินไป-
경제 구조, 경제 시스템 คนขอทาน-
경제 ดาบ-
경제면에서 발전이 시작되다 ตรวจ-
경제부 สิ่งที่ตรวจพบ-
경제위기 เหลือก-
경제적인(–보다) ดำ-
경주 국립 박물관 สีดำ-
경주(지명) จงเอาดาบใส่ฝักเสีย-
경주고속터미널 ตัวรถแท็กซี่จะถูกทาสีดำ-
경주법주(술) สีดำ-
경주역 พิสูจน์-
경주온천 พิสูจน์-
경찰관 Police ยุค-
경찰관계자 ยุค-
경찰서 ใจเจ็ก-
경축 ใจฝ่อ-
경축일, 축제 เปลือก-
경치 ลน-
경치(view) ฉลองพระองค์-
경포대 ปู-
경향 เยอร์มาเนี่ยม-
경험 เคฟาส-
경험이 있다 ย่ำ-
경험주의 เกสต์เฮ้าส์ บ้านพัก-
경험하다, 획득하다, 대면하다 experience เกียจคร้าน-
경험하여 알다 กระเทย-
경홀히 여기다 เกมเมอร์-
경회루(건물명) การตีพิมพ์-
곁에 ที่ริม-
계곡 หุบเขา-
계곡수영장 สระว่ายน้ำในหุบเขา-
계급 ชนชั้นวรรณะ-
계급 ฐานะ-
계단 บันได-
계란 Egg ไข่-
계란과 꿀의 혼합 공식 สูตรผสมใส่น้ำผึ้งไข่ไก่-
계략 แง่-
계룡산국립공원 อุทยานภูเขาเคเรียงซาน-
계명 พระบัญญัต บัญญัติ-
계명 คำกำชับ-
계명을 지키다 ประพฤติตามบัญญัติ-
계산기 เครื่องคิดเลข-
계산하다 คำนวณ-
계산하다, 산술하다 ทำเลข-
계속 คง-
계속하다 ต่อไป-
계속해서 끌고 있다 เรื้อรัง-
계속해서 사용가능하다 สามารถนำไปใช้ต่อได้-
계속해서 ต่อไป สืบ ๆ ไป ต่อ ๆไป-
계속해서, 죽, 연속해서 เต็มเต็มเหยียด-
계승자 ผู้วืบเนื่อง-
계승자, 상속자 ทายาท-
계승하다 รับช่วง-
계시니라 ดำรง อยู่-
계시되다, 나타나다, 출현하다 ปรากฏ-
계시를 인하여 ตามที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า-
계약금 เงินประจำ มัดจำ-
계약자, 조약 당사자 คู่สัญญา-
계약하다 ทำสัญญา-
계약하다 สัญญา-
계절 ฤดู-
계절 ฤดูกาล-
계절에 따른 ตามฤดูการล-
계절풍 ลมประจำ-
계집종 หญิงทาส-
계집종과 그 아들을 내어 쫓으라 จงไล่หญิงทาสกับบุตรชายของนางไปเสียเถิด-
계층 ชนชั้นวรรณะ-
계획 โครงการ-
계획 ช่วยวางแผน-
계획된 도록 โครงการตัดถนน-

한국어 단어태국어 단어발음 한글 표기
고/저 전압 자동조절방식 ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าทั้งด้านไฟสูงและไฟต่ำ-
고개 숙이다 น้อมตัวลง-
고객 เจ้าประจ เจ้าจำนำ-
고객, 자본가, 부자 ธนบด-
고구려 โคคูเรียว-
고구마 มันเทศ-
고급 수준의 서비스 การบริการที่มีมาตรฐานสูง-
고급관료 เสนาบดี-
고급관리 ตัวใหญ่-
고급좌석버스(신형) รถโค้ชประจำเมืองแบบเดอลุกซ์รุ่นใหม่-
고기(육류) เนื้อ-
고기, 살코기 เนื้อ-
고다(삶다) ตุ๋น-
고대 백제왕국의 번영 เนื้อ-
고대 삼국 อาณาจักรโบราณทั้งสาม-
고대 신전 ปราสาทโบราณ-
고대 왕궁 ปราสาทโบราณ-
고대불교 사적지 โบราณสถานแห่งพุทธศาสนา-
고대유물 전시 การจัดแสดงโบราณวัตถุ-
고대의 โบราณ-
고대의 ดั้งเดิม-
고독하다 เปลี่ยวใจ-
고래 Whale ปลาวาฬ-
고려왕조 ราชวงศ์โคเรียว-
고려하다 ใคร่ครวญ-
고령자 คนสูงอายุ-
고르게 ทั่วถึง-
고르다 เรียบ-
고름 หนอง-
고름, 농즙 น้ำหนอง-
고름이 있다 มีหนอง-
고리 던지기 하다 Quoit ห่วงเชือก-
고리 던지기 Rattle ขอนเล่นกรุ๋งกริ๋ง-
고리기도 อธิษฐานลูกโซ่-
고린도전서 1 Corinthians โครินธ์ฉบับที่1 ๑ คร-
고린도후서 2 Corinthians โครินธ์ฉบับท2 ๒ คร-
고릴라 Gorilla ลิงกอริลล่า-
고매하다, 고상하다 ใจสูง-
고무줄 ยาง-
고무지우개 Rubber ยางลบ-
고분(무덤) 건설방법 วิธีการสร้างสุสาน-
고산(놓은 산) ขุนเขา-
고상하다 อุด-
고생을 참아내다 ตรากตรำ-
고생하다 ตรากตรำ-
고서점 ร้านหนังสือเก่า-
고성 관망대 หอสังเกตุการณ์โคซอง-
고소 คดี-
고소하다 ฟ้อง-
고소할 조건을 얻다/찾다 หาเหตุฟ้อง-
고속(버스) 터미널 สถานีรถประจำทาง-
고속도로 ทางด่วน-
고속버스 รถประจำทางด่วนพิเศษ (Express bus)-
고속버스편으로 โดยรถประจำทางพิเศษ-
고슴도치 Porcupine เม่น-
고아 เด็กกำพร้า-
고안 การริเริ่มสร้างสรรค์-
고약한 냄새가 나다 เหม็น-
고양이 Cat แมว-
고열설사 ไข้สูงท้องเดิน-
고온 ความร้อนสูง-
고용되다 to be hired รับจ้าง-
고용인 คนใช้-
고용주 ผู้จ้าง-
고의로하다, 일부러 하다 แสร้ง-
고인돌 หลุมฝังศพ-
고전 โบราณ-
고정관념 ปมจิต-
고조선 โค-โชซอน-
고질적인 문제 ปัญหาเรื้อรัง-
고집세다, 완고하다, 고지불통이다 ใจแข็ง-
고찰계획 โครงการสำรวจ-
고찰하다 สำรวจ-
고추 간장 น้ำปลาพริก-
고추 Chilli พริก-
고추가루 ผงพริกป่น-
고추가루 พริกป่น-
고추장 โคชูจัง(ซอสพริกรสเผ็ด)-
고추장 น้ำพริก-
고치다(문제를) แก้ไข-
고침을 받다 ให้เรารักษาเขาให้หาย-
고통 ความเจ็บปวด-
고통 중에 있는 사람 มีความทุกข์ร้อน-
고통, 번민, 번뇌, 애도 suffering ทุกข์-
고통에서 벗어나다 พ้นทุกข์-
고통에서 해방되다 ปลดทุกข์-
고하다 ทูลขอ-
고향 เมืองของตน-
고향 บ้านเกิด-
고혈압 ความดันโลหิตสูง(Hypertension)-
고효율 타이어 ยางประสิธิภาพสูง-
곡물창고 ยุ้งข้าว-
곡예같다 ผาดโผน-
곡창지 ยุ้งข้าว-
곡하러 가다 ไปร้องไห้-
곤경에 빠지다 เข้าตาจน-
곤란하다, 복잡하게 얽혀져 있다 ยุ่งยาก-
곤란함 ความยุ่งยาก-
곤봉 กระบอง-
곤비치 않다 ไม่เหน็ดเหนื่อย-
곤충에 쏘이다 ถูกแมลงต่อย-
곤충에 의한 (매개) โดยผ่านแมลง-
골고다(지명) กลโกธา-
골다공증 าวะกระดูกพรุน กระดูกโปร่งบาง-
골동품 วัตถุโบราณ-
골동품가게 ร้านรวงขายวัตถุโบราณ-
골로새서 Colossians โคโลสี คส-
골무 ปลอกมือ-
골반 อุ้งเชิงกราน(Pelvic Mass)-
골반의 크기와 여자 ผู้หญิงกับก้อนในอุ้งเชิงกราน(Pelvic Mass)-
골수에 사무치다, 감정골이 깊다 เข้ากระดูกดำ-
골절 กระดูกหัก-
골절되다 กระดูกหัก-
골절치료법 การรักษากระดูกหัก-
골짜기, 계곡 Valley หุบเขา-
골치 아프다, 두통 ปวดหัว-
골프 กอล์ฟ-
골프장 สนามกอล์ฟ-
곪다 เป็นหนอง-
곪아서 진무른 상처 เยอะ-
곪아있다 มีหนอง-
곰 Bear หมี-
곰곰히 생각하다 ใคร่ครวญ-
곰팡이가 피다 ขึ้นรา-
곰팡이균 เชื้อรา-
곱다 ดี-
곱셈부호, × เคร อ่ งหมายคูณ, ×-
곱하는 방법 วิธีคูณ-
곱하다, 곱하기하다 คูณ-
곳(극장, 병원, 영화관) โรง-
공 Ball ลุกบอล-
공(인체의 구멍) โพรง-
공개하다 เปิดเผย-
공개회의 ประชุมเปิดเผย-
공경하다 (–를) ถวายเกียรติแด่ ----
공고(문), 광고 ประกาศ-
공공 기관 สถานที่ราชการ-
공공복지 ประชาสงเคราะห์-
공구 เครื่องมือ-
공기대접 ชาม-
공기돌, 대리석 Marble ลูกหิน-
공기를 빼다 ผายลม-
공기에 섞여서 โดยปนมากับอากาศ-
공기주입구, 튜브 관(바람넣는) จุ๊บลมยาง-
공도(바른 길) ความยุติธรรม-
공동 โพรง-
공동(코나 이마의, 해부) ไซนัส-
공동성명 แถลงการณ์-
공동성명을 내다 ออกแถลงการณ์ร่วม-
공동식사 การกินอาหารร่วมกัน-
공동식사 รับประทานอาหารร่วมกัน-
공동으로 사용하는 것 การใช้ของมีคมร่วมกัน-
공동의 สห-
공동체 ละแวก-
공들여 정교하게 하다 บรรจง-
공로 ทางหลวง-
공로, 공훈, 업적 ความดีความชอบ-
공리주의 ประโยชน์นิยม-
공명정대함 ความยุติธรรม-
공모자 คู่คิด-
공무를 담당하다, 공무원 근무하다 ทำราชการ-
공무원 근무시간 เวลาทำงานราชการ-
공무원 ข้าราชการ-
공산주의 ระบบคอมมิวนิสต์-
공식 สูตร-
공식성명, 공표, 담화발표 ถ้อยแถลง-
공식적으로 ตามทางการ-
공예품 งานศิลป์-
공원 สวนสาธารณะ สวน-
공의 ความยุติธรรม-
공의의 판단으로 판단하라 จงตัดสินอย่างยุติธรรมเถิด-
공자를 기념하는 의식 พิธีรำลึกถึงท่านขงจื๊อ-
공자사상 ลัทธิขงจื๊อ-
공자사상을 가르치는 곳 สถาบันสอนลัทธิขงจื้อ-
공자사상을 따른다 รอยตามลัทธิขงจื๊อ-
공자주의(공자의 학설) ลัทธิขงจื้อ-
공작 งาน-
공작새 Peacock นกยูง-
공장과 가마 โรงงานและเตาเผาอิฐ-
공장장, 조장, 감독(일터의) นายงาน-
공적 ความชอบ-
공정, 공평, 정의 righteous ยุติธรรม-
공정하다, 공평하다 เที่ยง เท ่ยงธรรม-
공정하다, 공평하다 เป็นธรรม-
공정한 태도를 유지하다, 지키다 ตั้งอย ่ในคลองธรรม-
공정한 เป็นธรรม-
공주 국립박물관 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ คองจู-
공주 Princess เจ้าหญิง-
공주(지명) คงจู-
공주호(호수) ทะเลสาบขุงจูโฮ-
공중전화 โทรศัพท์สาธารณะ-
공중전화(동전식) โทรศัพท์ระบบหยอดเหรียญ-
공책 สมุด-
공포하다 ประกาศ-
공표하다, 발표하다 to announce แถลง-
공표하다, 주장하다, 진술하다 to state, make a statement กล่าว-
공항 안내 ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน-
공항 ท่าอากาศยาน-
공회를 모으다(소집하다) เรียกประชุมสมาชิกสภา-
공휴일 วันหยุดราชการ-
과 같은 (–과) เช่นเดียวกับ ----
과, 부, 처 (—) แผนก ----
과, 와 และ-
과감하다 ใจเด็ด-
과거 사회의 정황 สภาวะทางสังคมอันเก่า-
과거 อดีต-
과거의 변화 การเปลี่ยนแปลงจากอดีต-
과거의 이론 ทฤษฎีเก่า-
과거의 학설 ทฤษฎีเก่า-
과로하지 말라 อย่าตรากตรำงานหนักเกินไป-
과목 วิชา-
과민반응을 보이다 แพ้-
과부 แม่หม้าย-
과수원을 하다 ทำสวน-
과실, 죄과 ความผิด-
과실을 더 맺게 하려고 เพื่อให้ออกผลมากขึ้น-
과실을 맺지 않는 가지 แขนงที่ไม่ออกผล-
과연 헛되냐 ถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริง ๆแล้ว-
과음하다 ดื่มจัด-
과일 혼합공식 สูตรผสมจากผลไม้-
과일 ผลไม้-
과일상점 ร้านขายผลไม้-
과장 หัวหน้าแผนก-
과전류 차단기 เคื่องตัดกระแสไฟฟ้า-
과정 ขบวนการ-
과정 วิชา-
과중한 업무 금지 ห้ามตรากตรำงานหนัก-
과즙 น้ำผลไม้-
과지방 น้ำมันส่วนเกิน-
과지방을 제거하다 ขจัดน้ำมันส่วนเกิน-
과천지역 เขตควาชอน-
과학 시민공원 สวนสาธารณะทางวิทยาศาสตร์-
과학 วิทยาศาสตร์-
과학의 중심지 ศูนย์กลางแห่งวิทยาศาสตร์-
과학자 นักวิทยาศาสตร์-
과학적 가치면(방면) แง่ของคุณค่าทางวิทยาศาตร์-
โลง-
관(공간) หอ-
관(시체용) โลง-
관계 ความสัมพันธ-
관계가 있다 เกี่ยวพัน-
관계를 끊다 ตัดความสัมพันธ์-
관계자, 담당자, 주무관계자 เจ้าหน้าที่-
관계한지 –년 이상이 되다(소속되어) ติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม้น้อยกว่า – ปีหรือ-
관광 제안(상품안내) รายการทัวร์-
관광 การท่องเที่ยว-
관광객, 여행객 นักท่องเที่ยว-
관광버스 รถทัวร์-
관광안내자, 가이드 ผู้นำเท ยี่ ว-
관광안내전화 ข้อมูลท่องเที่ยวทางโทรศัพท์-
관광업 การท่องเที่ยว-
관광하다 ท่องเที่ยว-
관람지점 จุดชมวิว-
관람하다 ทัศนา-
관련 회원, 협력 회원, 준회원 สมาชิกสัมพันธ์-
관련되다 เกี่ยวพัน-
관례, 관습, 약정, 조약 ธรรมเนียมประเพณี Convention-
관례, 상규 ธรรมเนียม-
관리원 บริบาล-
관리하다 คุม-
관리하다 บริบาล-
관리하다, 통제하다 ควบคุม-
관리행정직 งานระดับบริหารจัดการ-
관상하다 칭찬하다, 좋아하다 ชม-
관상하다 ชม-
관습, 습관 customs ธรรมเนียม-
관습, 풍속, 전통 ประเพณี-
관심 ความสนใจ-
관심 ความสนใจ-
관심을 두다 เอาใจใส่-
관심있는 사람 ผู้ทีสนใจ-
관심있는 사람 ผู้สนใจ-
관심있는 น่าสนใจ-
관심있다 สนใจ-
관심있다, 관심을 끌다 น่าสนใจ-
관에 들어가다 เข้าโลง-
관용어 สำนวน-
관원 ขุนนาง-
관장, 관리자 ผู้อำนวยการ-
관장하다(항문) เหน็บ-
관장해독 การสวนล้างลำไส้เพื่อล้างพิษ-
관절 ข้อต่อ-
관절, 마디, 이음매 ข้อต่อ-
관절염 ข้อต่อกระดูกอักเสบ-
관정 ศาลปรีโทเรียม-
관중 ผู้ชม-
관찰 การวิจัย-
관찰소 หอสังเกตการณ์-
관찰실 หอสังเกตการณ์-
관찰자 ผู้วิเคราะห์-
관찰하다 วิเคราะห์-
관청 สถานท ร่ าชการ-
관측실 หอสังเกตุการณ์-
관해서( –에) เกี่ยวกับ ---
광견병 โรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)-
광고 โอกาสประกาศและแนะนำ-
광고와 환영 Announcement & Greetings ประกาศข่าวคริสตจักร-
광고자 ผู้ประกาศ แนะนำ-
광대, 어릿광대 Joker ตัวตลก-
광릉수목원 สวนควางนึง-
광물 แร่-
광물질 แร่ธาตุ-
광물질, 물질, 본원, 근원, 어근 ธาตุ-
광복절 วันฉลองอิสรภาพ-
광분하다 ผาดโผน-
광산 บ่อแร่-
광석 แร่-
광안리 해수욕장 ชายหาด ควางอัลลี-
광야 ทุรกันดาร-
광야 ถิ่นทุรกันดาร-
광야, 들판, 평야 ทุ่ง-
광양 ถิ่นทุรกันดาร-
광양의 외치는 자의 소리 เสียง ของ ผู้ ที่ ร้อง ประกาศ ใน ถิ่น ทุรกันดาร-
광우병 예방법 การป้องกันโรควัวบ้า-
광우병 โรควัวบ้า-
광우병예방 การป้องกันโรควัวบ้า-
광을 내다 เกลา-
광주 국립박물관 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติควางจู-
광주(지명) ควางจู-
광주군 ควางจู-กุน-
광천수 น้ำแร่-
광택(보석의) น้ำ-
광택이 나다 เกลา-
광화문 ควางฮวามุน-
괘념하다 ใจจดใจจ่อ-
괜찮다, 멀쩡하다, 좋다 ดี ๆ-
괴롭히다, 걱정을 기치다 รบกวน-
괴물, 몬스터 Monster สัตว์ประหลาด-

한국어 단어태국어 단어발음 한글 표기
교과과정, 학제, 커리큘럼 syllabus, curriculum, course หลักสูตร-
교과서 แนว ตำรา-
교과서, 교본, 교재, 교훈 บทเรียน-
교대로, 돌아가면서 สับเปลี่ยนกัน-
교대하다, 교체하다, 교차하다 alternately สลับกัน-
교량, 다리 Bridge สะพาน-
교리, 교의, 주의, 학설, 강령 ideology, cult ลัทธิ-
교리에 따르면 according to principles of religion ตามหลักศาสนา-
교미하다, 교배하다 ประสมพันธุ์-
교사(성경교사), 주교 ครูศาสนา-
교사, 선생님 Teacher คุณครู-
교섭 การเจรจา-
교섭하다, 교제하다, 협의하다 ติดต่อ-
교수 อาจารย์-
교수(기독교 과목) อนุศาสนาจารย์-
교수법 วิธีการสอน-
교실 Classroom ห้องเรียน-
교역하다 ค ้าขาย-
교육 การศึกษา-
교육 การอบรมสั่งสอน-
교육기법 Educational Technology เทคโนโลยีทางการศึกษา-
교육부 กระทรวงศึกษาธิการ-
교육하다 อบรม-
교재 แนว ตำรา-
교재에 의하여, 따라서 ตามตารา-
교제 การสามัคคีธรรม-
교제 สังสรรค์-
교제의 악수를 하였다(–에게) จับมือขวาของ --- แสดงว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกัน-
교제하다, 사귀다 to associate with คบ-
교차로 ทางแยก-
교통 신호등 สัญญาณจราจร-
교통 จราจร-
교통(성도의) การสามัคคีธรรม-
교통경찰 ตำรวจจราจร-
교통법 กฏจราจร-
교통수단 정보 ข้อมูลการคมนาคม-
교통수단 การคมนาคมขนส่ง-
교통업(교통의 요충지로 개발) การคมนาคมขนส่ง-
교통정체 การจราจรที่คับคั่ง-
교통정체에 영향을 받지 않는다 ไม่ได้รับผลกระทบต่อการจราจรที่คับคั่ง-
교통정체지역을 빠르게 달리게 된다 ทำให้วิ่งฝ่าย่านการจราจรคับคั่งได้รวดเร็ว-
교통체증, 차막힘 รถติด-
교통통신부 กระทรวงคมนาคม-
교통편 เที่ยว-
교통표지판 ป้ายจราจร-
교파 สภา-
교파, 종파 นิกาย-
교환하다 to change เปลี่ยน-
교황청 대사, 선교사 ธรรมทูต-
교회 사무실 สำนักงานคริสจักร-
교회 คริสตจักร โบสถ์-
교회광고 ประกาศรายการของคริสจักร-
교회를 심히 핍박하다 ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงเหลือเกิน-
교회의 권위 สิทธิอำนาจของคริสตจักร-
교훈 คำสอน-
교훈 บทเรียนสอนใจ อิทธิพล-
교훈, 율법 โอวาท-

한국어 단어태국어 단어발음 한글 표기
구(전구) ดวง-
구(행정구역) เขต-
구간 ทอด-
구강 건강 สุขภาพในช่องปาก-
구강 청결제 น้ำยาบ้วนปาก-
구강 ช่องปาก-
구강암 มะเร็งช่องปาก(Oral cancer)-
구겨지다 ย่น-
구경꾼 ผู้ชม-
구경하다 ชม-
구근 หัว-
구급차 Ambulance รถพยาบาล-
구두(신발) รองเท้า-
구두로 진술하다 ต่อปากคำ-
구로치 못한 자여 소리 질러 외치라 จงเปล่งเสียงโห่ร้องเจ้าผู้ไม่เจ็บครรภ์-
구름 Cloud เมฆ-
구름기둥 เสาเมฆ-
구마국도 ทางหลวงคูมา-
구멍 ทวาร-
구멍 โพรง-
구멍 รู-
구멍, 채널(텔레비전), 차선, 창구 ช่อง-
구멍을 내다, 뚫다 เจาะ-
구멍을 뚫오 열다 เปิดช่องทาง-
구멍을 메우다 อุด-
구명정, 구조선, 구명대 เคร ่องชุชีพ-
구별되다, 다르다, 별나다 แปลก-
구부러뜨리다 โก่ง-
구석에 몰리다 เข้ามุม-
구성되어있다(–개 짱왓으로) ประกอบด้วย --- จังหวัด-
구세주 พระผู้ช่วยให้รอด-
구속주 พระผู้ไถ่บาป-
구속하다 to be restored กลับคืนมา-
구속하다, 묶다, 제약하다 ผูกมัด-
구술시험 보다 สอบสัมภาษณ์-
구술시험을 보다 สอบปากเปล่า-
구약성경 Old Testament พันธสัญญาเดิม-
구운생선 ปลาย่าง-
구원 ความรอด-
구원의 확신 ความมั่นใจในความรอด-
구원하다 รอด พ้น-
구의터미널 สถานีคูอุย-
구전 การเล่า-
구전되다 การเล่าปากต่อปาก-
구전으로 ปากต่อปาก-
구절판 คูจอลพัน-
구제하다 บำบัด-
구제하다 เยียวยา-
구제하다 สงเคราะห์-
구조하다 สงเคราะห์-
구좌를 개설하다 เปิดบัญชี-
구체적으로 적용하십시오 นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา-
구체적으로 หัวข้อที่ชัดเจน-
구체적이어야 한다 ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม-
구취(입냄새) กลิ่นปาก-
구취가 나다 ปากเหม็น-
구텐베르그시대 สมัยกุทเธนเบิร์ก-
구토하다 อาเจียน-
구하다 แสวงหา-
구하다 รอด พ้น-
구하다, 바라다, 간청하다, 간구하다 วิงวอน-
구하라 จงขอเถิด-
구획하다(토지, 행정구역) ตัดที่-
국(스프) ซุป-
국(정부의) กรม-
국가 근간사업기관이 세워진 곳 สถานที่ตั้งขององค์กรธุรกิจหลักๆ ของประเทศ-
국가, 나라 ประเทศ ประเทศชาติ-
국가, 민족 ประชาชาติ-
국가경기를 위한 성화 คบเพลิงสำหรับกีฬาแห่งชาติ-
국가종교로서의 불도 คติธรรมประจำชาติ-
국경 อาณาเขต-
국경 border ชายแดน-
국경(청맥, 태국-라오스국경) ชายแดน(ช่องเม็ด)-
국경일 วันหยุดประจำ-
국경일 งานแลองวันชาติ-
국교, 국가 종교 ศาสนาประจำชาติ-
국기 Flag ธง-
국내 사무실 สำนักงานในประเทศ-
국내 전화비 ค่าโทรศัพท์สำหรับโทรภายในประเทศ-
국내 ภายในประเทศ-
국내(선) ภายในประเทศ-
국내선 비행기가 아주 잘 발달해있다 มีเครือข่ายสายการบินในประเทศที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างดี-
국내선 항공사 สายการบินในประเทศ-
국도 ทางหลวง-
국도(1번국도) ทางหลวง(ทางหลวงหมายเลข 1)-
국도, 지방국도 ทางสายใหญ่-
국립 박물과 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-
국립공원 북쪽면 ทางเหนือของอุทยานแห่งชาติ-
국립공원 อุทยานแห่งชาต-
국립민속 박물관 พิทธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ-
국립박물관 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-
국립산림공원 วนอุทยาน-
국립해상공원 อุทยานแห่งชาติทางทะเล-
국물 น้ำแกง-
국민, 민중 ประชาชน-
국민이해는 중요하다(–주제) ความสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจของประชาชน (ในเรื่อง --- )-
국민학교 โรงเรียนประถมศึกษา-
국방부 กระทรวงกลาโหม-
국보1호 มรดกแห่งชาติอันดับหนึ่ง-
국수, 바미국수 Noodle บะหมี่-
국어 발명(한국어) การประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลีที่เป็นเอกลักษณ์-
국왕, 왕, 임금 King พระราชา-
국자 ทัพพี-
국장 อธิบดีกรม-
국적(출생) NATIONALITY สัญชาติ-
국적(현재) NATIONALITY เชื้อชาติ-
국제 공항 정보서비스 카운터 เคาน์เตอร์บริการข้อมูลที่สนามบินนานาชาติ-
국제공항 สนามบินนานาชาติ-
국제연합, 유엔 สหประชาชาติ-
국제적인 항구도시 เมืองท่าสากล-
국제적인 สากล-
국제적인, 전반적인, 현대적인 สากล-
국제전화 연결번호 รหัสสายนอกประเทศ-
국제전화 การโทรศัพท์ออกนอกประเทศ-
국제전화비는 거리에 따라 다르다 ค่าโทรศัพท์ข้ามประเทศแตกต่างกันตามระยะทาง-
국제항공 여행 เที่ยวบินนานาชาติ-
국제항공사 สายการบินนานาชาติ-
국토방위에 중요한 역할 บทบาทที่สำคัญมาช้านานในการป้องกันประเทศ-
국토의 동쪽 ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ-
국회 รัฐสภา-
국회의원 สมาชิกรัฐสภา-
군(행정지역) อำเภอ-
군경계선 เส้นกั้นเขตอำเภอ-
군대 พวกพลทหาร-
군대 가다 เข้าเกณฑ์-
군데(극장, 병원, 영화관) โรง-
군사구역 เขตปลอดทหาร-
군수 นายอำเภอ-
군인 ทหาร-
군중 สาธารณชน-
군청 ที่ว่าการอำเภอ-
군청사무소 อำเภอสำนักงานเขต-
굳게 믿다 to believe firmly or confidently เชื่อมั่น-
굳세게서라 จงตั้งมั่น-
굳세다(성격) เด็ด-
굳센 믿음 ความเชื่อมัน-
굴(동굴) ถ้ำ-
굴, 굴뚝, 동굴 ปล่อง-
굴, 동굴 ถ้ำ-
굴절 การหักเห(refraction)-
굴절력(눈의) การหักเห(refraction)-
굴절작용 การหักเห(refraction)-
굵은 베 ผ้ากระสอบ-
굶주리는 อดอยาก-
굼뜨다 ตื้อ-
굽다(굴곡) คุด-
굽다 ปิ้ง-
굽다 ย่าง-
궁, 궁전 พระราชวัง-
궁궐 พระราชวัง-
궁둥이, 엉덩이 Bottom ก้น-
궁전 พระราชวัง-
궁지에 빠지다 หมดปัญญา-
권(서적) เล่ม-
권(책) เล่ม-
권능 all mighty ฤทธานุภาพ-
권력이 있다 อุด-
권리 สิทธิ-
권리를 갖게된다(—가) จะตกเป็นสิทธิ์ของ ----
권리를 박탈하다 ตัดสิทธ -
권리를 버리다 สละสิทธิ์-
권면 การเกลี้ยกล่อม-
권세 อิทธิพล-
권세 powerful authority ฤทธิ์อำนาจ-
권세 อำนาจ-
권세가 있다 อุด-
권세를 주시다 ทรง ประทาน สิทธิ-
권속 ครอบครัวที่สืบมา-
권위 อิทธิพล-
권위 ฤทธานุภาพ-
권장기준 อุปกรณ์ผ ้นฐาน-
권투 มวยสากล-
권하다, 권유하다, 꾀다 ชักชวน-
귀 내부 기관 อวัยวะการทรงตัวภายในหูชั้น-
귀 Ear หู-
귀가 여리다, 쉽게 믿다 ใจง่าย-
귀가 여리다, 쉽게 믿다 ใจเบา-
귀걸이 ตุ้มหู-
귀금속, 보석 เครื่องประดับ-
귀금속, 보석세정액 น้ำยาล้างเครื่องประดับ-
귀뚤는 것 เจาะหู-
귀신, 마귀 Ghost ผี-
귀신들렸다 มีผีสิงอยู่-
귀신들리다 มีผีสิง-
귀에 익다 คุ้น-
귀울림 หูอื้อ-
귀족 ผ ้ดี-
귀지,귀밥 ขี้หู-
귀찮아 하면서 ไม่เต็มใจ-
귀통증 ปวดหู-
귀하(편지서두) เรียน-

한국어 단어태국어 단어발음 한글 표기
규격대로다, 양식에 부합하다 เข้ารูปเข้ารอย-
규격에 맞다 เข้าหลัก-
규례를 행하는 자 คนที่ประพฤติตามกฎ-
규모(mass) ก้อน-
규정하다 เกณฑ์-
규정하다 จำกัด-
규정하다, 명문화하다 บ่ง-
규정하다, 지정하다, 제한하다 to set, schedule, fix a time กำหนด-
규칙 บรรทัดฐาน มาตรฐาน-
규칙 วิธี-
규칙대로 행하다 ทำตามระเบียน-
규칙적으로 อย่างสมำ เสมอ-
균등하다 สมดุลย์-
균형을 이루다 สมดุลย์-
균형을 지연시키다 ถ่วงสมดุลย์-

한국어 단어태국어 단어발음 한글 표기
그 같이 เช่นนั้น-
그 들 เหล่า นั้น-
그 만큼, –만큼 เท่าน ้น-
그 만큼이나 있는데도 아직 부족하냐? มีมากเท่าน ้นยังไม่พอหรือ-
그 사람 안에 ในตัวเขา-
그 사람을 바로 잡아라 จงช่วยผู้นั้น ให้เขากลับตั้งตัวใหม่-
그 속에 간사한 것이 없도다 ไม่ มี อุบาย-
그 안에 생명이 있다 ทรง เป็น แหล่ง ชีวิต-
그 이름을 믿는 자 ผู้ ที่ เชื่อ ใน พระนาม ของ พระองค์-
그 쪽 ทางนั้น-
그 해의 대제사장 มหาปุโรหิตประจำการในปีนั้น-
그 후에 หลังจากนั้น-
그가 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하다 ผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขา-
그가 생수를 네게 주었으리라 ท่าน ผู้ นั้น ก็ คงจะ ให้ น้ำธำรงชีวิต แก่ เจ้า-
그가 시키는 데로 하라 จง กระทำ ตาม ที่ ท่าน สั่ง เจ้า เถิด-
그같이 ดังนั้น-
그것과 동시에 at the same time พร้อมกันนั้น-
그네 타다, 흔들거리다 Swing ชิงช้า-
그는 누구인가 เขาเป็นใคร-
그는 정말 착하다 เขาดีแท้-
그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง-
그늘 ร่ม-
그늘지다 ร่ม-
그다지 – 하지 않다 ไม่ค่อย-
그다지 용감하지 않다 ไม่ค่อยกล้า-
그다지 좋지 않다 ไม่ค่อยดี-
그대로 되다 เป็นดังนั้น-
그득하다, 가득차다 เต็ม-
그들의 노력한 것에 참예하였다 ได้รับประโยชน์จากแรงของเขา-
그래서 ดังนั้น-
그래요, 그렇구 말구요(맞장구) ถึงว่าซี-
그래픽 카드 กราฟิกการ์ด การ์ดแสดงผล-
그래픽칩 กราฟิกชิป-
그러나 성경이 무엇을 말하느뇨 แต่พระคัมภีร์ว่า อย่างไร-
그러나 แต่-
그러나, 그렇지만 แต่ว่า-
그러면 เช่นนั้น-
그러므로 ดังนั้น-
그러므로 เหตุฉะนั้น-
그런즉 เหตุฉะนั้น-
그럴리가 없어 มิน่าล่ะ-
그렇지만 แต่กระนั้น-
그루(나무) ต้น-
그룹(천사) กระบี่เพลิง-
그룹기도모임 กลุมอธิษฐาน-
그를 믿으니라 ได้ วางใจ ใน พระองค์-
그를 인하여 믿게 되다 จะ ได้ มี ความ เชื่อ เพราะ ท่าน-
그를 인하여 복을 받다 จะได้รับพรเพราะท่าน-
그릇 ภาชนะ-
그릇 เคร ่อง-
그릇, 용기 vessel-
그릇을 구절판에 넣다 ภาชนะใส่คูจอลพัน-
그릇장 ต ้กับข้าว-
그리고 และ และหลังจากนั้น-
그리스도 พระคริสต์-
그리스도 다스리는 삶 ชีวิตที่พระคริสตครอบครอง-
그리스도 예수 안에서 하나다 ท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์-
그리스도 예수의 사람들 ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์-
그리스도 중심의 삶 ชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ในจิตใจของเรา-
그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐 พระคริสต์จะมาจากกาลิลีหรือ-
그리스도께 속한 자 ท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว-
그리스도로 옷입었다 จะสวมชีวิตพระคริสต์-
그리스도를 믿음으로써 โดยศรัทธาในพระคริสต์-
그리스도와 함께 못박혔다 ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว-
그리스도와 합하여 세례를 받은 자 คนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์-
그리스도의 계시 พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า-
그리스도의 몸 พระกายของพระคริสต์-
그리스도의 법을 성취하라 จงท่านจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์-
그리스도의 복음 ข่าวประเสริฐของพระคริสต์-
그리스도의 십자가 กางเขนของพระคริสต์-
그리스도의 종이 아니다 ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์-
그리스도의 형상이 이루기 까지(너희 속에) จนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้น(ในตัวท่าน)-
그리스도인 คริสเตียน-
그리하면 이루리라 ก็จะได้สิ่งนั้น-
그리하여 ดังนั้น-
그리하였으면 ถ้าเช่นนั้น-
그림 รูปร่าง-
그림, 사진 Picture รูปภาพ-
그림자 ฉาย-
그림자 Shadow เงา-
그물, 네트, 망 Net ตาข่าย-
그물을 던지다 ทอดแห-
그물을 배 오른 편에 던지라 จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิด-
그에게 인자를 더하다 ด้วยพระกรุณาคุณขอพระเจ้าที่มีต่อเขา-
그와 같은 것들 การอื่น ๆ-
그와 비슷하다 เขาเหมือนคนนั้น-
그의 때 กำหนดเวลาของพระองค์-
그의 때가 아직 이르지 아니하였다 ยังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์-
그의 뜻대로 행하다 กระทำตามพระทัยพระองค์-
그제 วานซืนนี้-
그후에 ภายหลัง-
그후에 หลังจากนั้น-
극도로 อย่างยิ่ง-
극도로 อย่างยิ่ง-
극락세계 แดนสุขาวดี-
극복하다 ขจัด-
극복하다, 억제하다, 자제하다 ตัดใจ-
극장 โรงละคร-
극장과 오락장 โรงมหรสพและสิ่งบันเทิง-
극히 เป็นอย่างยิ่ง-
근면 ความขยัน-
근무시간 ชั่วโมงการทำงาน-
근사하다 คล้ายๆ-
근시 ว่ากันด้วยเรื่องของสายตา-
근시 สายตาสั้น-
근시환자 ผู้ป่วยสายตาสั้น-
근심하다 ทุกข์โศก-
근심하지 마라 อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย-
근심하지 말라(마음에) อย่าให้ใจของท่านวิตก-
근원 สาย-
근원, 물질, 본원, 어근 าตุ-
근원이 되다 อุบัติขึ้น-
근육 กล้ามเนื้อ-
근육이 결리다, 근육통 ปวดเมื่อย-
근육주사를 놓다 เข้ากล้าม-
근접하다 แนบ-
근정전(건물명) คุนจองจอน-
근친을 잃은 사람 위로 방법 วิธีช่วยเหลือผู้ที่มีเพื่อน,ญาติ หรือ คนสนิทเสียชีวิตใหม่ ๆ-
글쓴이 ผู้เขียน-
글자 อักขระ-
금 그릇, 금 장식품 เคร ่องทอง-
금강산 관광쿠폰 –매 คูปองเที่ยวภูเขาคึมกังซานจำนวน – ใบ-
금강산 부문 ประเภทหัวข้อภูเขาเพชรคึมกังซาน-
금강산 산맥 เทือกเขาคึมกัง-
금강산 ภูเขาเพชรคึมกังซาน-
금고 ต ้เซฟ-
금고(비밀번호식) ต ้เซฟนิรภัยระบบกดป ่ม-
금고(열쇠식) ต ้เซฟนิรภัยระบบกุญแจ-
금관 มงกุฏทอง-
금년 ปีนี้-
금메달 เหรียญทอง-
금산사 절 วัดคึมซานซา-
금속(보물) 탐지기 เคร ่องค้นหาสมบัติ-
금속가루 ขี้เหล็ก-
금속삽입 골절수술 ผ่าตัดกระดูกใส่เหล็ก-
금속활자인쇄법 ระบบการพิมพ์แบบแรก-
금액 총계 ยอดเงิน-
금연 การเลิกบุหรี่-
금요일 วันศุกร์-
금융 การเงิน-
금융중심지 ศูนย์กลางของระบบการเงิน-
금이가다 หักร้าว-
금주 อาทิตยนี้-
금주의 말씀 ข้อพระคัมภีร์ประจำอาทิตย์-
금지하다 ห้าม-
금지할 법이 없다 ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย-
금한다 ห้าม-
급격한 성장의 결과 เหตุผลแห่งความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว-
급격한 체중감소 น้ำหนัดตัวลออย่างรวดเร็ว-
급매 ขายด่วน-
급박하다 เข้าตาจน-
급별, 정도 step … ขั้นที่-
급성병 โรคปัจจุบัน-
급정지 การหยุดฉุก-
급함 การด่วน-
급행열차 รถไฟด่วน-
급히 รีบ-
긍정적인 견해 ความเห็นในแง่ดี-
긍정하다 to be sure in mind or heart แน่ใจ-
긍정하다 ยอม-
긍휼 พระเมตตา-
긍휼히 여기다 to have pity on สงสาร-

한국어 단어태국어 단어발음 한글 표기
기가 꺽이다, 의기소침하다 to be discouraged and want to give up ท้อถอย-
기가 약하다 ใจลาด-
기가 죽다 ใจเหี่ยว-
기간, 거리, 간격, 부분, 단락 ช่วง-
기관(숨통) หลอดลม-
기관지염 ปอดชื้น-
기관지염 หลอดลมอักเสบ-
기관차, 기차 Train รถไฟ-
기구대여 อุปกรณ์ให้เช่า-
기구하다, 사모하다, 소망하다 ปรารถนา-
기권하다 งด-
기근 ดารอาหาร-
기금, 밑천, 본전 a fund of money ทุน-
기기, 기계 เคร ่อง-
기꺼이 하다 to please, to be pleasing to… เป็นที่พอพระทัย-
기꺼이, 자진해서 fully willing เต็มใจ-
기념, 기념품 อนุสรณ์-
기념비 อนุสาวรีย์-
기념일 การเฉลิมฉลอง-
기념품 ของที่ระลึก-
기념품 ที่ระลึก-
기도 การภาวนา-
기도 การอธิษฐาน-
기도의 유형 การอธิษฐานปรพกอบค้วย-
기도의 형태 การอธิษฐานปรพกอบค้วย-
기도하다 อธิษฐาน-
기도합주 อธิษฐานร่วมกัน-
기독교 기관 องค์กรคริสเตียน-
기독교 ศาสนาคริสต์-
기독교인 คณะคริสเตียน-
기둥 หลัก-
기드론 시내 ห้วยขิดโรน-
기록 การรวบรวมบันทึก บันทึก-
기록, 기재, 필기, 메모, 비망록 record, note (can be noun or verb) บันทึก-
기록되어 있다 ระบุ-
기록되어진 말씀에 เขียนไว้ว่า-
기록된 바(성경에) พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า-
기록자 ผู้เขียน-
기록적인 เป็นประวัติการณ์-
기록하다 ระบุ-
기록하다 (–에 대하여 ) เขียนกล่าวถึง ----
기록하다 เขียน บันทึก-
기록하다, 기재하다 record, note (can be noun or verb) บันทึก-
기르다 ปลูก-
기르다, 육성하다, 배양하다 to sustain and nourish บำรุง (เลี้ยง)-
기르다, 잘 보살펴주다 บำรุงเลี้ยง-
기름 น้ำมัน-
기름, 석유 น้ำมัน-
기린 Giraffe ยีราฟ-
기물, 기구 เคร ่อง-
기밀의 ลับ-
기반 หลักฐาน-
기법 เชิง-
기본 หลัก-
기본요금(2km) —원(택시) ค่าโดยสาร 2 กิโลเมตรแรกที่ -----วอน-
기본적으로, 일반적으로 เป็นพื้น-
기분 전환하다 บันเทิง-
기분에 따라, 감정대로 ตามอารมณ์-
기분이 않좋다, 좋지 않다 ลมไม่ดี-
기분이 좋다 อารมณ์ดี-
기분전환이 되다 ทำให้สดชื่น-
기분파, 변덕장이 เจ้าอารมณ์-
기뻐하다, 기꺼이 하다 to please, to be pleasing to… เป็นที่พอพระทัย-
기뻐하다, 기꺼이 하다(왕의 뜻을) to be please with (royal) พอพระทัย-
기뻐하시는 เป็นที่โปรดปราน เป็นที่พอพระทัย-
기뻐하시다(왕실) ดีพระทัย-
기쁘다 ครึ้ม-
기쁨 ความปีติยินดี-
기쁨을 구하다 กำลังพูดเอาใจ-
기쁨을 주다, 희열하다 to be glad, take pleasure in ปิติยินดี-
기쁨이 충만하리라 ความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม-
기사 การอัศจรรย์-
기생 คนชั่ว-
기생충 ปากขอ พยาธิปากขอ ปรสิต-
기생충 พยาธิ-
기세가 드높다 เต็มไปด้วยชีวิตจิตใจ-
기숙사 หอพัก-
기숙학교 โรงเรียนประจำ-
기술, 숙련, 솜씨, 노련 skill ความชำนาญ-
기술대학 TECHNICAL COLLEGE วิทยาลัยเทคนิค-
기술사용 การใช้เทคโนโลยี-
기술자 นายช่าง ช่าง-
기아 돕기 자원봉사 การบริจาคอาหารช่วยเหลือผู้หิวโหย-
기아상태의 อดอยาก-
기어 내려가다 ปีน-
기어 오르다 ปีน-
기어(기계의) เกียร์-
기어를 넣다, 발동하다 เข้าเกียร์-
기어오르는 사람 คนที่ปีน-
기억 ความทรงจำ-
기억, 기억력 ความจำ-
기억지 않다(–을) ไม่คิดถึง ----
기억하다 remember จำ-
기억하다 ระลึกขึ้น-
기억하라 (—을) จงระลึกถึง ----
기온(대기) 알르레기 การแพ้อากาศ-
기와 กระเบื้อง-
기운 วังชา-
기운이 없다 เซื่องซึม-
기울다 เอียง-
기원 รู้ถึงที่มา-
기원전 –년 เมื่อ ---- ปี ก่อน ค.ศ.-
기원하다 ปรารถนา-
기이히 여기다 ประหลาดใจ-
기입하다, 기재하다, 작성하다 กรอก-
기자 สำนักข่าว-
기저귀 Diaper ผ้าอ้อม-
기적 การอัศจรรย์-
기적적인 건축가의 능력 ความสามารถเชิงสถาปนิกอันมหัศจรรย์-
기절할 것 같다 ใจหวิว-
기차 선로 위를 달린다 วิ่งบนพื้นดินที่ดำเนินกิจการโดยการรถไฟ-
기차 รถไฟ-
기차 รถไฟ-
기차길과 연계되어 있다 เชื่อมต่อกับทางรถไฟ-
기차여행안내 카운터 เคาน์เตอร์ข้อมูลการเดินรถไฟ-
기차역 สถานีรถไฟ-
기차편으로 โดยทางรถไฟ-
기체 ไอ-
기초 หลัก-
기초생산품 ผลิตภัณฑ์หลัก-
기침 การไอ-
기침 การไอ-
기침약 ยาแก้ไอ-
기침을 할 때 명치부분이 아프다 เจ็บแถวลิ้นปี่เวลาไอ-
기침하다 ไอ-
기타 등등 เป็นต้น-
기타 등등 อ ่น ๆ-
기타 사유 สาเหตุอื่น ๆ-
기타 조미료 เครื่องปรุงรสอื่นๆ-
기타(악기) Guitar กีตาร์-
기타를 치다 ดีดกีตาร์-
기한을 정하다(기간을) กำหนดเวลา-
기한이 다되다, 만기되다 ถึงคราว-
기형의 พิการ-
기호 เครื่องหมาย-
기호 รสนิยม-
기호, 부호, 상표, 표지 evidence of, sign of เครื่องหมาย-
기회 있는 대로 เมื่อเรามีโอกาส-
기회 โอกาส-
기회, 창구, 틈새, 채널, 차선 ช่อง-
기회를 주다 เปิดโอกาส-
기후 ภูมิอากาศ-
기후, 날씨 ภูมิอากาศ-
ยาว-
긴급 전화번호 หมายเลขฉุกเฉิน-
긴바지 กางเกงขายาว-
긴장을 풀어주다 ผ่อนคลาย-
긴장하다 to feel stressed, tense, strained เครียด-
긴장하다 ตื่นเต้น-
길 안내인 มัคคุเทศก์-
มารดา-
길, 거리 Road ถนน-
길리기아 ซีลีเซีย-
길에서 부를 수 있다(택시 등) สามารถโบกเรียกตามถนน-
길을 열다 เปิดช่องทาง-
길을 잃다 to lose the way, to go astray หลงทาง-
길이 — 킬로미터(== 마일) ความยาวถึง --- ก.ม. ( == ไมล์)-
길일 วันดีคืนดี-
길잡이 คู่มือ-
길흉 ลางดี-
김치 กิมจิ-
김치는 약 40여 종이 있다 มีกิมจิอย่างน้อย 40 อย่าง-
김치박물관 พิพิธภัณฑ์กิมจิ-
김포공항 สนามบินคิมโพ-
김포국제공항 สนามบินนานาชาติคิมโป-
터미널 เทอร์มินัล-
김포에서 잠실까지 약 23,000원 จากคิมโพไปชัมชิลอยู่ที่ประมาณ 23,000 วอน-
김해공항 สนามบินคิมแฮ-
김해국제공항 สนามบินนานาชาติกิมแฮ-
깃털 Feather ขนนก-
깊다 ลึก-
깊다 ดึก-
깊은 관계 ความสัมพันธืลึกซึ้ง-
깊은 못 หนอง-
깊은 신앙심 ศรัทธาอันลุ่มลึก-
깊이 감동을 주다, 깊은 감명을 주다 ดื่มด่ำ-
깊이 생각하다 ใคร่ครวญ-
깊이 ความลึก-

한국어 단어태국어 단어발음 한글 표기
까닭이다 (–이유) ตามคำแนะนำของ —-
까마귀 Crow อีกา-
까멩뚜아미아(국화과 약용식물) กะเม็งตัวเมีย-
까지(이제) ปาน-
까지는(지금) ปาน-
까프라우(차조기과 약용식물) กะเพรา-
까프러(차조기과 식물) กะเพรา-
깍다, 에누리하다 ผ่าน-
깍두기 กั้กทุกิ-
깐라씬(지명) กาฬสินธุ -
깐짜나부리(지명) กาญจนบุรี-
깔끔하다 เรียบ-
깜짝 놀라다 ทึ่ง-
깜팽펫 กำแพงเพชร-
깡충깡충 뛰다 Hop กระโดด-
깡통따개 ที่เปิดกระป๋อง-
งา-
เมล็ดงา-
깨끗케 하시다 ทรงลิด-
깨끗하게 씻다 to cleanse ชำระ-
깨끗하게 하다 ขัดเกลา-
깨끗하고 맑은 공기 อากาศแจ่มใส-
깨끗하다 เรียบ-
깨끗하지 않다 ขุ่น-
깨끗한 물, 맑은 물 น้ำใส-
깨끗한 손 มือที่ไม่มีผิด-
깨어 묻다 ชัก-
깨우다 ปลุก-
깨우다, 의식을 되찾게 하다 ปลุก-
깨우치다(잘못), 후회하고 뉘우치다 to realize (that one is wrong) สำนึก (ผิด)-
깰개 เสื่อ-
깽르앙(달고 매운 생선스프) แกงเหลือง-
깽리양(희고 탁한 맺지 않은 국) แกงเลียง-
깽리양팍루암(약용스프) แกงเลียงผักรวม-
깽빠쁘라둑우이(약용스프) แกงป่าปลาดุกอุย-
깽쏨(시큼 매콤한 국) แกงส้ม-
깽쏨루암밋(약용스프) แกงส้มรวมมิตร-
깽쏨룩친쁘라끄라이바이마캄언(약용스프) แกงส้มลูกชิ้นปลากรายใบมะขามอ่อน-
깽쏨확마룸(약용스프) แกงส้มฝักมะรุม-
깽쿠아(신맛 없는 찌개) แกงคั่ว-
깽쿠아쌉빠롯(약용스프) แกงคั่วสับปะรด-
깽키렉(매우 약용 스프) แกงขี้เหล็ก-
깽키아우완(초록색 달콤한 국) แกงเขียวหวาน-
깽키아우완느아우아(약용스프) แกงเขียวหวานเนื้อวัว-
깽팻(붉고 매운 국) แกงเผ็ด-
깽팻느아투아응옥후아또(약용스프) แกงเผ็ดเนื้อถั่วงอกหัวโต-
깽팻뻣양(약용스프) แกงเผ็ดเป็ดย่าง-
깽홍래(당면과 야채를 넣은 국) แกงฮังเล-
꺼/사라지다, 끄다(불, 빛, 생명) ดับ-
꺾다(다리를) ทุบ-
껍질 เปลือก-
껍질(동물의) คราบ-
께(높은분께, –께) แด่ –-
껴안다, 팔로 껴안다 in the arms of อ้อมกอด-
껴안다. 포옹하다 Hug กอด-
꼬리 Tail หาง-
꼬리깃 Quill ก้านขนนก-
꼬빡 한 달, 만으로 한 달 หนึ่งเดียนเต็ม-
꼬빡, 모든, 모두, 온, 완전한 เต็ม-
꼭, 반드시, 틀림없이 เป็นแน่-
꼭두각시 인형 Puppet หุ่น-
꽂아두다 ปัก-
ดอกไม้-
꽃가루 ละอองเกสร-
꽃가루 เกสรพืช-
꽃병 แจกกัน-
꽃병, 화병 Vase แจกัน-
꽃아넣다 เหน็บ-
꽃축제 เทศการดอกไม้-
꽉 잡다 คว้า-
꽉 채우다 อัด-
꾸러미 묶음 แพ็กเกจ ชุดของโปรแกรม-
꾸준히 – 할 것이다 คงจะ-
꾸준히, 참다, 영속적이다 คง-
꿀 Honey น้ำผึ้ง-
꿈, 꿈꾸다 Dream ฝัน-
꿈을 꾸다, 꿈에 나타나다 เข้าฝัน-
꿰맬 필요가 없다 ไม่ต้องเย็บ-
꿰메다 เย็บ-
끄다, 붙치다, 폐쇄하다 ปิด-
끄라벙프렛(선인장류) กระบองเพชร-
끄라브젣뚜아(해열제로 쓰이는 약용식물) กระบือเจ็ดตัว-
끄라브젯뚜아(식물, 해열제) กระบือเจ็ดตัว-
끄라지압뎅(식물) กระเจี๊ยบแดง-
끄라지압먼(식물) กระเจี๊ยบมอญ-
끄라찌압 붉은 열매, 약용 กระเจี๊ยบแดง-
끄라찌압먼(접시꽃과 약용식물) กระเจี๊ยบมอญ-
끄라차이(생강과 식물) กระชาย-
끄라차이(생강과 약용식물) กระชาย-
끄룽텝마하나컨, 방콕 กรุงเทพมหานคร-
เชือก-
끈(테이프) แถบ-
끊다 งด-
끊어지다(관계) ขาดหาย-
끊어지다(–에서) ขาดจาก —-
끌고 가다 to pull ฉุด-
끌고 와서 가운데 세우다 ยืนอยู่หน้าฝูงชน-
끌어 당기다 ดูด-
끌어안음 การสัมผัสกอดรัด-
끓이다 ต้ม-
끓인 물 น้ำต้ม-
끓인밥 ข้าวต้ม-
끔찍하다 อุด-
끔찍한 상태 ภาวะอุด-
끝 까지 사랑 하시니라 ทรงรักเขาจนถึงที่สุด-
끝내다 สำเร็จ-
끼어넣다 สอด-
끼우다 ปัก-
끼워넣다 ยัดใส้-
꿈, 꿈꾸다 Dream ฝัน-
꿈을 꾸다, 꿈에 나타나다 เข้าฝัน-
꿰맬 필요가 없다 ไม่ต้องเย็บ-
꿰메다 เย็บ-
끄다, 붙치다, 폐쇄하다 ปิด-
끄라벙프렛(선인장류) กระบองเพชร-
끄라브젣뚜아(해열제로 쓰이는 약용식물) กระบือเจ็ดตัว-
끄라브젯뚜아(식물, 해열제) กระบือเจ็ดตัว-
끄라지압뎅(식물) กระเจี๊ยบแดง-
끄라지압먼(식물) กระเจี๊ยบมอญ-
끄라찌압 붉은 열매, 약용 กระเจี๊ยบแดง-
끄라찌압먼(접시꽃과 약용식물) กระเจี๊ยบมอญ-
끄라차이(생강과 식물) กระชาย-
끄라차이(생강과 약용식물) กระชาย-
끄룽텝마하나컨, 방콕 กรุงเทพมหานคร-
เชือก-
끈(테이프) แถบ-
끊다 งด-
끊어지다(관계) ขาดหาย-
끊어지다(–에서) ขาดจาก —-
끌고 가다 to pull ฉุด-
끌고 와서 가운데 세우다 ยืนอยู่หน้าฝูงชน-
끌어 당기다 ดูด-
끌어안음 การสัมผัสกอดรัด-
끓이다 ต้ม-
끓인 물 น้ำต้ม-
끓인밥 ข้าวต้ม-
끔찍하다 อุด-
끔찍한 상태 ภาวะอุด-
끝까지 사랑 하시니라 ทรงรักเขาจนถึงที่สุด-
끝내다 สำเร็จ-
끼어넣다 สอด-
끼우다 ปัก-
끼워넣다 ยัดใส้-

한국어 단어태국어 단어발음 한글 표기
나가서 맞다(—를) ออกไปต้อนรับ ----
나고야 นาโงย่า-
나귀 새끼를 타고 오신다 ทรงลูกลาเสด็จมา-
나귀 ลากับล่อ-
나귀(숫컷) ทาส-
나귀(암컷) ทาสี-
나그네 คนต่างด้าว-
나꿔채다 to pull ฉุด-
나누다(5가지로) แบ่งออกเป็น 5 ประการ-
나누다(물건을) แบ่งกัน-
나누다, 분배하다, 분할하다 to divide แบ่ง-
나누어 갖다, 분배하다 แบ่งปัน-
나누어주다, 분산하다 to distribute แจกจ่าย-
나누어주다, 할당하다, 배분하다 to share (used with only some types of sharing) แบ่งปัน-
나눠주시다 (–에게) ทรงแจกแก่ ----
나는 곧 생명의 떡이다 เราเป็นอาหารแห่งชีวิต-
나는 부활이요 생명이니 เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต-
나는 선한 목자라 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี-
나는 세상의 빛이다 เราเป็นความสว่างของโลก-
나는 스스로 있는자다 เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น-
나는 아무도 판단치 아니하노라 เรามิได้พิพากษาผู้ใด-
나는 양의 문이다 เราเป็นประตูของแกะ-
나는 전능한 하나님이라 เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์-
나는 포도나무요 เราเป็นเถาองุ่น-
나는 하나님의 아들이다 เราเป็นบุตรของพระเจ้า-
나다, 나오다, 배출하다(—을, 인물을) มี ---- เกิด ขึ้น-
나다니엘 นาธานาเอล-
나도 너를 정죄않는다 ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน-
나드(향의 이름) นารดา-
나라 ชาติ-
나라 แผ่นดิน-
나라와 권세와 영광 ราชอำนาจ ฤทธิ์เดช พระสิริ-
나라티왓(지명) นราธิวาส-
나로 말미암아 영광을 하나님께 돌리니라 พวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ-
나로 말미암아 เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ-
나로 말미암지 않고는 นอกจากจะมาทางเรา-
나른하다 อ่อนเพลีย-
나를 괴롭게 말라 ขออย่าให้รบกวนข้าพเจ้าเลย-
나를 대하여 จากข้าพเจ้า-
나를 따라 오너라 จงตามเรามาเถิด-
나를 따르는 자 ผู้ที่ตามเรามา-
나를 떠나서는 너희가 아무 것도 할 수 없음이라 ถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย-
나를 믿는 자 ผู้ที่วางใจใน เรา-
나를 믿는 자 ผู้ที่วางใจในเรา-
나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 ผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย-
나를 보내신 이의 뜻을 행하는 것이다 การกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา-
나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 분 ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า-
나를 삼키리라 จะท่วมท้น ข้าพระองค์-
나를 좇으라 จง ตาม เรา มา-
나를 죄로 책잡겠느냐 ชี้ให้เห็นว่าเราได้ทำผิด-
나를 팔리라 จะอายัดเราไว้-
나를 혼자 두지 아니하셨느니라 พระองค์มิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง-
나름이다(–하기) ตามแต่ ---
나면서부터 กำเนิด-
나무 Tree ต้นไม้-
나무그네 ชิงช้าไม้สัก-
나무껍질 เปลือกไม้-
나무를 베어내다 กาน-
나무를 심다 ปลูกต้นไม้-
나무뿌리 รากไม้-
나무살 กระพี้ไม้-
나무상자 หีบไม้-
나무에 달린 자 คนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้-
나무응접셑트 ชุดรับแขกไม้สักเบาะหลุยส์-
나무의 심재와 껍질사이 กระพี้ไม้-
나무장 หีบไม้-
나뭇가지 แขนง-
나뭇잎 ใบไม้-
나뭇잎, 잎파리 Leaf ใบไม้-
나방 Moth ผีเสื้อกลางคืน-
나병 โรคเรื้อน-
나보다 귀하 / 크시다 ทรง เป็น ใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า-
나보다 먼저 계시다 ทรง ดำรง อยู่ ก่อน ข้าพเจ้า"-
나비 Butterfly ผีเสื้อ-
나쁘다 ไม่ดี-
나쁘다(기분이) ขุ่น-
나쁜 ซึ่งชั่วร้าย สิางที่ไม่ดี-
나쁜 냄새가 나다 เหม็น-
나사 ตะปูควง-
나사렛 예수 เยซูชาวนาซาเร็ธ-
나사렛 예수 พระเยซูชาวนาซาเร็ธ-
나사렛 예수그리스도 พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ-
나사렛 เมืองนาซาเร็ธ-
나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐? สิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ-
나사로 ลาซารัส-
나사로야 나오라 ลาซารัส เอ๋ย ออก มา เถิด-
나약하다, 심약하다 ใจลาด-
나에게 주시는 말씀 พระวจนะที่ตรัสกับเรา-
나오다, 쏟아지다, 흐르다 ไหลออกมา-
나와 같이 되기를 ให้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้า-
나와 무슨 상관이 있나이까? ให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิด-
나와 아버지는 하나이니라 เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน-
나의 도움이 어디서 올꼬 ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน-
나의 사랑 안에 거하라 จงยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา-
나의 쓸 것을 썼다 สิ่งใดที่เราเขียนแล้วก็แล้วไป-
나이 _ 세 AGE _ YEARS อายุ _ ปี-
나이트클럽 ไนท์คลับ-
나컨나욕(지명) นครนายก-
나컨라차시마, 코랏(지명) นครราชสีมา-
나컨라차씨마(지명) นครราชสีมา-
나컨빠톰(지명) นครปฐม-
나컨시타마랏(도시명) NAKRON SRI THAMARAT นครศรีธรรมราช-
나컨싸완(지명) นครสวรรค์-
나컨씨탐마랏(지명) นครศรีธรรมราช-
나컨파놈(지명) นครพนม-
나타나다, 출현하다, 알려지다 ปรากฏ-
나타내려 함이라(–을) ให้ เห็นว่า ---
나타내시다 ทรงสำแดง-
나타내지 않고 비밀히 하다 อย่างเงียบ ๆไม่เปิดเผย-
나훔 Nahum นาฮูม นฮม-
낙담, 낙심하다 ท้อถอย-
낙담하다, 낙심하다 ใจเสีย-
낙산사 วัดนักซานซา-
낙산사(절) วัดนักซานซา-
낙심하다 หนักใจ-
낙심하지 말라 อย่าให้เราเมื่อยล้า-
낙심하지 않다 ไม่ท้อถอย-
낙엽 Broom ไม้กวาด-
낙엽수림 ป่าแดง-
낙타 혹 Hump หนอก-
낙타 Camel อูฐ-
낙태하다 แท้งลูก-
낙태하다/시키다, 임신중절하다 ทำแท้ง-
낚시 การตกปลา-
낚시대회 กีฬาการตกปลา-
낚시바늘 ตัวเบ็ด-
난 것이 아니다(—에서) ไม่ได้อาศัย ----
น่าน-
난민 บุคคลพลัดถิ่น-
난소 รังไข่-
난잡하다 สำส่อน-
난잡한 섹스 การสำส่อนทางเพศ-
난장이 Dwarf คนแคระ-
난제 ปัญหาโลกแตก-
난처하게 되다 เข้ามุม-
난타하다 ตีป่า-
날 것으로 먹다, 생식하다 กินดิบ ๆ-
날개 Wing ปีก-
날고기 เน ้อดิบ-
날과 달과 절기와 해를 삼가 지키다 ถือวัน เดือน ฤดู และปี-
날다 Fly บิน-
날이 새도록 จนเวลารุ่งสาง-
날이 없는 물건의 공동사용 การใช้ของใช้ที่ไม่มีคมร่วมกัน-
날카롭게하다 ลับ-
남김없이 เรียบ-
남녀노소 ผู้คนทุกเพศทุกวัย-
남단 해안가 ชายฝั่งด้านใต้-
남대문시장 ตลาดนัมแดมุน-
남동생 น้องชาย-
남방인 ชาวใต้-
남보다 앞서다 ขึ้นหน้า-
남부지방 ภาคใต้-
남부지역 ภาคใต้-
남북의 길이 ความยาวจากเหนือจดใต้-
남북한 총면적 พื้นที่รวมทั้งเกาหลีเหนือและใต้-
남비 หม้อ-
남비수선공 ช่างปั้นหม้อ-
남색(색채), 은(화학) น้ำเงิน-
남서부 지방 ภาคตะวันตกเฉียงใต้-
남성 성기관 อวัยวะเพศของผู้ชาย-
남성 เพศชาย-
남은 빵조각 เศษอาหาร-
남을 배려하는 마음 ใจเขาใจเรา-
남의 종이 된 적이 없거늘 ไม่เคยเป็นทาสใครเลย-
남자 화장실 สุขาชาย-
남자, 남성 Man ผู้ชาย-
남쪽 ทิศใต้ ใต้-
남편 ผัวของเจ้า-
남편 있는 자 หญิงที่อยู่กับสามี-
남편 ผัว สามี-
남프릭까삐쁘라투능텃(약용스프) น้ำพริกกะปิปลาทูหนึ่งทอด-
남한 เกาหลีใต้-
남한 ประเทศเกาหลีใต้-
남한산성 ป้อมปราการภูเขานัมฮานซานซอง-
납입자(–로부터 받음) ได้รับเงินจาก ---
납치하다 ฉุดคร่า-
납품 การสั่งนำเข้า-
낫게하다, 치료하다 ให้หายขาด-
낫는 것을 못느끼다 ไม่รู้จักหาย-
낫다(병이) หายป่วย-
낫다, 좋아지다, 호전되다(병이) ทุเลาขึ้น-
낭만주의 จินตนิยม-
낭비하다 เปลือง-
낭종(의학) ฝี-
낮은 가격 –보다 ราคาถูกกว่าจาก ----
낮은 산 사이의 평지 ที่ราบสลับภูเขาลูกเตี้ยๆ-
낮은 ต่ำ-
낯섬 ความไม่คุ้น-
낳다, 출생하다 ประสูติ คลอดลูก-
내 기쁨이 너희 안에 있어 ให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่าน-
내 길에 빛 ความสว่างแก่มรคาของเรา-
내 뒤에 오시는 분 ผู้ เสด็จ มา ภายหลัง ข้าพเจ้า-
내 때가 아직 이르지 못하였나이다 เวลา ของ ข้าพเจ้า ยัง มา ไม่ ถึง-
내 떡을 먹는 자 ผู้ที่รับประทานอาหารของเรา-
내 뜻 ประสงค์ของเรา-
내 말이 너희 안에 거하면 ถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว-
내 몸 My Body ร่างกายของฉัน-
내 몸에 예수의 흔적을 가졌노라 ข้าฯ มีรอยประทับตราของพระเยซูติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้ว-
내 발에 등 โคมสำหรับเท้า-
내 뼈중에 뼈요 살중의 살이라 กระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเรา-
내 손에서 จากมือของเรา-
내 심판은 의로우니라 การพิพากษาของเราก็ยุติธรรม-
내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 อย่า ทำ พระนิเวศ ของ พระบิดา เรา ให้ เป็น แหล่ง ค้าขาย-
내 안에 거하라 จงเข้าสนิทอยู่ในเรา-
내 앞에서 행하여 완전하라 จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีaพร้อม-
내 양을 치라 จงดูแลแกะของเราเถิด-
내 어린 양을 먹이라 จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด-
내 영혼 จิตใจข้า-
내 이름으로 ในนามของเรา-
내 이름으로 주시리라 จะประทานสิ่งนนั้ ให้แกท่ ่านในนามของเรา-
내가 곧 길이요 진리요 생명이니 เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต-
내가 너로 사람낚는 어부가 되게 하리라 เราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา-
내가 너희를 대하였을 때뿐아니라 ไม่ใช่เฉพาะแต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านเท่านั้น-
내가 너희를 사랑한 것같이 เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร-
내가 너희를 택하여 세웠나니