nme.kr

태국어 찬양 가사

사도신경

หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
락 커 츠아 아크라툿
사도신경
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก
카 퍼 짜오 츠아 왕 짜이 나이 프라 짜오 프라 비다 푸 쏭 릿 티쑷 푸 쏭 쌍 파 싸완 래 록
나는 믿습니다 [우리 주] 예수 그리스도를 아들 유일하신 아버지의
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
카 파 짜오 츠아 왕 짜이 나이 프라 예수 크릿 프라 붓 옹 디야우 컹 프라 비다
나는 믿습니다 [우리 주] 예수 그리스도를 아들 유일하신 아버지의
ทรงปฏิสนธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี
쏭 빠 띠 쏜 도이 프라 윈 얀 버리쑷 쏭 깜 늣 짝 마 리 싸우 프롯 마 짜 리
잉태되어 성령으로 나시고 마리아에게서 동정녀
ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปิลาตปกครอง
쏭 톤 툭 토라만 나이 싸마이 티 뻔 티 앗 삐랏 뽁 크렁
고난을 받아 (시대에) 본디오 빌라도 (통치)
ทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์
쏭 툭 따릉 티 깡 켄 래우 모라 나 쏭 툭 완 쭈 와이나이 우몽
못 박혀 십자가에 (그후) 죽으시고 묻히시고 무덤에
เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย
싸뎃 롱 쑤 댄 모라 나 나이 완 티 쌈 쏭 뻰 큰 마 짝 쾀 따 이
(내려가시고 죽음의 땅) 사흘 만에 살아나셨으며 죽음에서
พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด
프라옹 싸뎃 큰 싸완 쁘라 탑 나 브엉 콰 컹 프라짜오 푸 쏭 릿 티쑷
(그분은) 오르시어 하늘 앉아 우편에 [아버지] 하나님의 전능하신
จากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย
짝 티 난 프라옹 짜 싸뎃 마 피 팍 싸 콘 뻰 래 콘 따이
거기로부터 (그분은) 오시리라 심판하러 살아있는 자와 죽은 자
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์
카 파 짜오 츠아 왕 짜이 나이 프라윈얀 버리숫
나는 믿으며 성령을
และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชน
래 츠아 만 나이 싸 꼰 크릿 싸짝 버리숫 나이 깐 루엄 싸마 나찬 라 왕 톤 미까 촌
(그리고) 믿습니다 (in) 공(universal)교회 거룩한 (in) 교제 (between) 성도
การอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน
깐 아파이 톳 밥 깐 티 까 이 큰 칩 래 쏨 분 칩 니란 아 멘
용서 죄의 몸의 부활 과 (완전한) 생명 영원한 아멘

주기도문

คำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอน
캄 아티탄 티 프라예수 크릿 뜨랏 썬
주기도문
ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์
카 떼 프라비다 헹 카 프라옹 탕라이 푸 쏭싸팃 나이싸완
하늘에 계신 우리 아버지
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
커 하이 프라남 컹 프라옹 뻰 티 카우 롭 싹까라
이름이 거룩히 여김을 받으시오며
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่
커 하이 펜딘 컹 프라옹 마 땅유
나라에 임하옵시며
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์
커 하이 뻰 빠이 땀 프라타이 컹 프라옹
뜻이 이루어지는 것이
ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
나이싸완 뻰 양라이 꺼하이 뻰빠이 양난 나이펜딘록
하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서
ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวัน
커 쏭쁘롯 쁘라탄아한 쁘라짬완
일용할 양식을 주시고
แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้
께 카 프라옹 탕라이 나이깐 완니
오늘 우리에게
และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์
레 컹 쏭쁘롯 욕 밥 핏 컹 카 프라옹
우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이
เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น
므안 카 프라옹 욕 톳 푸티 탐 핏 떠 카 프라옹 난
우리의 죄를 용서하여 주시고
และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง
레 커 야남 카 프라옹 카우 빠이 나이 깐 톳 렁
우리를 시험에 들지 않게 하여 주시고
แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย
떼 커 하이 폰 짝 씅 추아 라이
다만 악에서 구하소서
เหตุว่า ราชอำนาจ และฤทธิเดช และพระสิริ
헷와 랏차 암낫 렉 릿 뎃 레 프라씨리
나라와 권능과 영광이
เป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน
뻰 컹 프라 옹 씁씁 빠이 뻰 닛 아멘
아버지에게 영원히 있습니다. 아멘

프룽니

1333374c4e1cf7bb05.jpg
Verse 1:
พรุ่งนี้ เราจะได้พบอะไร 프룽니 라오짜다이 폽 아라이
내일 누구를 만나게 될 지
คงมีคำถามมากมาย 컹미쾀탐 막마이
어떤 일을 마주치게 될 지
ที่ไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร 티 마이 앗 루 와 프룽니 쩌뺀 양라이
우리는 알 수 없지만
Verse 2:
ไม่รู้ เราจะได้พบความสุข 마이 루 라우짜다이 폽 쾀 쑥
좋은 일이 생길지
หรือเราจะต้องทุกข์เท่าไร 르 라오짜떵툭 타오라이
나쁜 일이 생길지
คงไม่อาจทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจ 컹 마이 앗 탐 하이뺀 믁 티 라오 땅짜이
우리는 알지 못한 채 바라고 기도할 뿐입니다
Chorus:
พรุ่งนี้ ถ้าหากจะเจอปัญหา 프룽니 타 앗 쩌쩌 빤 하
내일 어떤 문제가 생긴다고 해도
ขอฝากให้องค์พระคริสต์นำพา 커 확 하이옹 프라크릿남파
모든 일을 주께 맡길 뿐입니다
ให้ผ่านเหมือนในวันนี้ 하이 판 므안 나이 완니
하루의 모든 일을 인도하시길
พรุ่งนี้ แม้อาจจะดีจะร้าย 프룽니 므앗짜 디짜라이
내일 좋은 일이 있을지 나쁜 일이 있을지
ไม่หวั่นไม่กลัว แต่ขอวางใจ 마이완 마이 끌루앗 터 커왕짜이
두려워하지 않고 그 분을 믿을 뿐입니다
ให้พระเยซูนำทาง 하이 프라 예수 남탕
예수께서 인도하여 주실 것을

생명의 강

ใจที่กระหายและเหนื่อย 짜이티 끄라 하이 래 느어이
목마르고 지친 마음
ใจที่ทนทุกข์ลำบาก 짜이티 턴 툭 랑박
고난을 겪는 마음
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง 짜이티 못 왕 툭양
모든 희망을 잃은 마음
จงเข้ามา 쫑 카우마
내게 오라
พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต 프라옹 뺀 남 행 치윗
주는 생명수가 되시니
ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต 하이라오 듬 남 행 치윗
이 생명수를 마시는 자는
หล่อเลี้ยงหัวใจ ให้ชีวิตใหม่ 러 리안 후어짜이 하이 치윗 마이
영원히 목마르지 아니하리니
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล มาจากใจ 매 남 행 치윗 짜릿 라이 마짝짜이
그에게서 생명의 강이 흘러넘치리라